Среща на рехабилитаторите на слуха и говора от РЦПППО

Във връзка с отбелязването на световния ден на грижата за слуха- трети март се проведе работна среща на рехабилитаторите на слуха и говора, на която присъстваха специалисти от тринадесет регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в страната. Домакин на събитието бе в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол.

Специалистите представиха своите добри практики, обмениха опит, идеи и информация, по отношение на специфични казуси.

В програмата на работната среща бяха включени темите:

– “Ролята на рехабилитатора на слуха и говора в регионалните екипи за подкрепа на личностното развитие”;

– „Ранна диагностика и интерактивни ресурси за работа с деца и ученици със специални образователни потребности“;

– „Ролята на ранното въздействие при работа с деца с увреден слух“;

– „Успешни терапевтични подходи и практически модели по слухово-речева рехабилитация с видео – демонстрация“;

– „Стратегии за ефективна приобщаваща среда в обучението на деца с увреден слух“;

– „Специфика на рехабилитацията на слуха и говора при различни възрасти. Рехабилитация и ресурсно подпомагане“;

– „Детето с увреден слух в общообразователната среда“;

– „Адаптиран урок за ученик с увреден слух“ –

– „Специфика при работа с деца и ученици със слухови нарушения, получаващи допълнителна подкрепа за личностно развитие“, представени атрактивно и с професионализъм.

В рамките на двудневната среща (01.03.-02.03.2023г.), слухово-речевите терапевти обсъдиха въпроси, свързани както с идентифицирането на слуховата загуба и слухопротезирането, така и с планирането и осъществяването на слухово-речевата рехабилитация.

Срещата премина при висока активност в дискусиите, а специалистите изразиха желание за превръщането на срещата в национално ежегодно събитие за обмен на опит и добри практики в сферата на слухово-речевата рехабилитация и приобщаващото образование.

Още
Новини