Деца и ученици със специални образователни потребности

Деца и ученици със специални образователни потребности са деца, които срещат различни затруднения в обучението си поради:

  • Сензорни увреждания – слухови/зрителни
  • Физически/двигателни увреждания
  • Множество увреждания
  • Интелектуални затруднения
  • Езиково-говорни нарушения
  • Специфични нарушения на способността за учене
  • Разстройства от аутистичния спектър
  • Емоционални и поведенчески разстройства