Ранната подкрепа носи най-добри резултати

Ранната интервенция и приложението на комплексни терапевтични програми дават най-добри резултати при работата с деца със специални потребности“, споделя пред „Аз-буки“ Йорданка Георгиева, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Перник. От 2019 г. в Центъра функционира комплексна програма по ерготерапия и сензорна интеграция. В момента се работи с група от 14 деца на възраст от 3 до 6 години.

След задълбочено наблюдение и оценка на нуждите се разработва индивидуален ерготерапевтичен план за работа с всяко дете с ясни и конкретни цели. Програмата е в рамките на една учебна година и е насочена към комплексна подкрепа дете – родители – специалист. Терапевтичната сесия продължава 40 минути, като е желателно посещенията да са 2 – 3 пъти седмично. Подкрепата от ерготерапевт се осъществява в оборудваните за целта две зали – зала за активности и зала за релационна психомоторика.
„РЦПППО – Перник, разполага със съвременно оборудвани зали за сензорна интеграция и психомоторна релация. Оборудването е подбрано съобразно необходимостта от адекватна преработка на сензорните стимули, проприорецепция, баланс, координация, опознаване схемата на собственото тяло. За целта се включват видове люлки, терапевтичен тунел, сензорни пътеки, дъски за баланс, батут, басейн с топки, алпинеум, меки модулни системи и набор от стимули за развитие на груба и фина моторика“, разказва събеседничката ми. И пояснява, че сензорната интеграция е неврологичен процес, при който всички сетивни стимули от заобикалящия ни свят и от нашето собствено тяло се преработват, анализират, интерпретират, така че да можем да реагираме адекватно на физическите и социалните ситуации, в които попадаме всекидневно. Този процес е неосъзнат, но е основополагащ фактор в ранното детско развитие. От това как детето възприема тялото си и физическите компоненти на средата – хора, предмети, причинно-следствени връзки между тях, зависи как ще взаимодейства с нея, как ще играе и общува.
Залата за релационна психомоторика в РЦПППО – Перник, е уютно и цветно място със специални модули. „Това е място за спонтанна игра, пространство за изразяване на двигателни емоции, но в същото време се спазват и определени правила. Ерготерапевтът прави оценка на целия спектър дейности, които изпълнява едно дете, и повлиява уменията в области като самообслужване, игра, учене, труд, както и на прехода между дейностите, почивката, комуникацията с връстници и възрастни, организирането на дейността, фокусирането върху изпълняваното, координацията“, обяснява директорката Георгиева.
В игрите детето се насърчава да развива умения за баланс и координация око – ръка, воля, смелост, търпение, изчакване на ред, сътрудничество с възрастен и с връстник, споделяне на игров материал, спазване на правила, канализиране на сензорна информация. По отношение на самообслужването се засягат дейности, изискващи груба и фина моторика, които имат насоченост към обличане и събличане, обуване и събуване, хранене, хигиена, разнообразни движения на тялото за упражнение и радост от движението.
Събеседничката ми допълва още, че в обучението ерготерапията може да развива конкретни умения за писане, четене, използване на други учебни инструменти, организиране на учебното време и времето за почивка, увереност, самостоятелност. Терапевтичният процес преминава като игра, която включва отделни етапи със специфични модулни занимания. „Успех за нас е, когато виждаме напредък в някоя от сферите на развитие – например казване на сричка, дума, фраза, изречение, подобряване на зрителния контакт, измиване на ръцете, подобряване на поведението, обръщане на детето по име, следване на инструкция, подобрение в грубата и фината моторика и др.“, коментира тя. Допълва, че ерготерапията в повечето случаи не прекъсва и през летните месеци. И добавя, че колегите ѝ работят изключително усърдно, за да помогнат на децата с различни дефицити да развият максимума от потенциала си и да имат шанса да израснат независими и пълноценни възрастни хора.
Общият брой на деца и ученици със специални образователни потребности в област Перник е 470.
Регионалният център осъществява подкрепа в 16 училища и 14 детски градини. Екипът включва 10 ресурсни учители, един ерготерапевт, трима психолози – единият е клиничен психолог, и двама логопеди, от които единият в момента изучава клинична логопедия.
Логопедите изготвят начална логопедична диагностика и индивидуални планове за логопедична, рехабилитационна работа и терапия, които се утвърждават от директора на Регионалния център. Те използват утвърден диагностичен инструментариум и методики за терапевтична работа. А психолозите прилагат различни стандартизирани и психологически тестове за диагностика на психомоторното развитие на децата и учениците, за установяване на интелектуалния статус и мотивационната сфера на подрастващите с проблеми в интелектуалното развитие. Прилагат проективни методики и практикуми за изследване на игровата дейност.
„През последните години специалистите от Регионалния
създадоха благоприятна среда за обучение на деца със специални образователни потребности
в общообразователните училища и детските градини и за промяна на нагласите в областта“, казва директорката Георгиева. В тази посока се провеждат различни обучения, семинари и информационни кампании. За популяризиране на философията на приобщаващото образование се развива много добро сътрудничество с отдел „Образование“ в Община Перник. Оказва се целенасочена методическа подкрепа на учители от общообразователните училища по отношение на адаптирани модели на учебното съдържание и чрез осигурен достъп до специализирани ресурси – ръководства и брошури на сайта на МОН и в онлайн платформата „Подкрепи ме“, разработена от УНИЦЕФ, МОН и РЦПППО – София-град.
Освен това Регионалният център изготвя брошури и запознава специалистите от областта с кратки ръководства за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър, с интелектуален дефицит или с хиперактивност и дефицит на вниманието. Провеждат се и редовни срещи с родители от програмата по ерготерапия и разясняване на нейните принципи. Адаптира се сензорен профил за деца и ученици със специални образователни потребности в програмата за ерготерапия и се изготвя въпросник за родители.
Директорката на РЦПППО – Перник, отбелязва, че се наблюдава промяна в нагласите на родителите, които все по-често и по-рано търсят специалистите на Регионалния център. „Те виждат добрите ни практики и имат особено доверие в регионалния екип, който осъществява оценка на децата“, казва тя. Педагозите, които работят с деца със специални образователни потребности, също търсят екипа на Регионалния център, за да получат методическа подкрепа за адаптиране на учебното съдържание.
Но в част от образователните институции в областта все още има опасения за пълноценното включване на ученици със специални потребности в учебния процес – например за гарантиране на реда в класната стая, за поява на кризи, за възможността учителят да осигурява еднакво внимание на всички деца и достатъчно високо темпо на работа, относно уменията на останалите деца да общуват с детето със специални потребности. „Въпреки това процесът на приобщаващото образование в областта се развива в положителна посока, макар и темповете на промяна невинаги да ни удовлетворяват. Но нещата се случват“, категорична е Георгиева.

Пандемичната обстановка през последните две години затруднява осъществяването на различни инициативи на Регионалния център, насочени към децата и учениците със специални потребности. „Събитията се случват повече по места, като децата и учениците със специални потребности биват включвани в различни ателиета, в отбелязването на празници и други инициативи на ниво отделна образователна институция“, казва събеседничката ми. И определя като истинско предизвикателство работата в условията на пандемия. По думите ѝ липсата на контакт лице в лице възпрепятства най-силно процеса на подкрепа и приобщаване. При онлайн обучението децата по-лесно губят концентрация, а част от тях нямат и необходимите дигитални умения. Въпреки това колегите ѝ успяват да провеждат занимания благодарение на силната подкрепа на родителите.
Работата на специалистите от Регионалния център продължава и през летните месеци, когато се провеждат ателиета за деца и ученици със специални потребности. „В тях основно правим различни драматизации. Или наваксваме, ако има някакви много сериозни пропуски“, споделя директорката на РЦПППО – Перник, Йорданка Георгиева.

Източник: press.azbuki.bg

Още
Новини