Мариана Георгиева – РЦПППО – Кърджали

Мариана Георгиева е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за област Кърджали от 2013 г. до момента.

Преди това от 2008 година е работила и като ресурсен учител в РЦПИОВДУСОП-Кърджали.

Образование: висше-магистър. Завършила е Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, с професионална квалификация „Преподавател по БЕЛ в средно общообразователно училилище“. Притежава магистърска степен и по „Психология на социалните дейности“ от ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив с професионална квалификация „Психолог“. Завършила е и професионално-педагогическа специализация по специалността „Специална педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора. Придобива втора професионално-квалификационна степен в ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София. Завършила е сертифицирани обучения в OS Bulgaria-София, за работа със следните тестове:

– Скала за интелигентност на Уекслер за децa WISC-IV, 

– Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3

– Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2

– Рейтинг скала за оценка на ADHD Conners 3

– Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS2

– TEMAS (Tell-Me-A-Story)

– Диференциален тест за оценка на агресията в детска и юношеска възраст DAF

 Екипът на Регионален център – Кърджали, за учебната 2021-2022 година, се състои от 21 педагогически специалисти. Близо половината от тях са млади педагози. „Колективът ни е амбициозен и прекрасен – психолози, логопеди, ресурсни учители, зрителен педагог, слухово-речеви рехабилитатор и двама ерготерапевти, които са на финала на своето обучение“, казва г-жа Георгиева. Регионалният екип в РЦПППО – област Кърджали се състои от два мобилни екипа. „Работата ми е кауза за мен. Децата и учениците със специални образователни потребности не са «Те» – аз съм една от тях. Затова искам да направя, колкото се може повече и по-добри неща за тяхното приобщаване и пълноценен живот. На всички, които ги наричат различни, специални т. н., бих казала, че те са нашите деца, с които всекидневно се срещаме, работим и живеем. Трябва да бъдем възможно по-толерантни, по-добри, да ги обичаме, да ги разбираме, да сме търпеливи с тях и да вярваме, че ще имат едно по-добро място за живеене и в нашата България“, споделя Мариана Георгиева.

Още
Новини