Йорданка Георгиева – РЦПППО – Перник

Йорданка Георгиева е магистър по Специална педагогика, направление Слухово-речева рехабилитация. От 2011 г. до 2016 г е директор на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности- София-област, а от 2016 г до момента е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образовние – Перник.

Още
Новини