Гергана Колчакова – РЦПППО – Пазарджик

Гергана Колчакова притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: „Приобщаваща образователна среда за учениците със специални образователни потребности“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има три магистърски степенипо: логопедия, интегрирано обучение,  начална и предучилищна педагогика. От 2006 до 2016г е директор на  Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности- Пазарджик. От август 2016г. е назначена за директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Пазарджик.

Още
Новини