Антоанета Тодоранова – РЦПППО – Шумен

Антоанета Тодоранова, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Шумен е магистър по Начална училищна педагогика, докторант в ШУ „Епископ Константин Преславски“, докторска програма: Социална педагогика с дисертационен труд на тема: “Мултисензорният
принцип при овладяването на социални умения у деца със специални образователни потребности (I – IV клас )“

Още
Новини