Татяна Бошнакова – РЦПППО – Смолян

Татяна Бошнакова е магистър по психология и бакалавър по специална педагогика и логопедия, защитени в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. Притежава допълнителна квалификация по ерготерапия, защитена в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

В периода от 2011 г. до 2018 г. заема последователно длъжностите  ресурсен учител, психолог и заместник-директор в  Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности- гр. Смолян/ Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Смолян.

От декември 2018 г. е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Смолян. Член е на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и на Национална асоциация на ресурсните учители.

Още
Новини