• Начало
  • Новини
  • Стартираха обучения за обучители за прилагане на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности
Стартираха обучения за обучители за прилагане на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности

На 06.03.2023г. стартираха обученията за обучители за прилагане на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца на специалисти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Дирекция социално подпомагане (ДСП).

Участниците от трите институции ще бъдат запознати с философията на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца, ще им бъде представена карта за функционална оценка на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания и ще бъдат разгледани конкретни случаи от практиката.

За първи път на едно място се събират представители на здравните, социалните и образователните услуги, като целта е да се постигне сътрудничество и да се подобри комуникацията и взаимодействието между институциите, имащи отношение към децата със специални потребности, започвайки от извършването на пълна и качествена функционална оценка.

Обученията се реализират по Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. и предстои да бъдат подготвени представители от всички областни градове в страната.

Още
Новини